Reprografie

REPRO PP keert auteursrechten uit aan uitgevers voor reproducties van hun periodieken

REPRO PP, voluit "Coöperatieve Vennootschap voor de Reprografierechten van de Uitgevers van de Periodieke Pers CVBA" werd in 2000 door de UPP opgericht. 
REPRO PP staat, volgens haar statuten, in voor het uitkeren van de vergoedingen voor auteursrechten waarop de uitgevers van de periodieke pers recht hebben voor de reproducties die gemaakt werden van de artikelen en foto's die in hun publicaties verschenen zijn.

Reprobel, waarvan REPRO PP stichtend lid is, zorgt voor de inning van deze auteursrechten bij de makers van reproducties. Vervolgens verdeelt Reprobel de geïnde gelden onder de verschillende categorieën rechthebbenden.

Binnen deze categorieën worden de toegewezen rechten onder de rechthebbenden verdeeld volgens een forfaitair systeem van diverse parameters. Het Reglement van inwendige orde van ReproPP maakt gebruik van een formule die uit deze elementen bestaat:

 • aard van publicatie
 • verspreiding: aantal exemplaren (gratis, abonnement en losse verkoop)
 • periodiciteit
 • verkoopprijs
 • omvang van de redactionele inhoud

Concreet: 
U bent uitgever van een periodiek? En u wil een vergoeding voor auteursrechten bekomen?

 1. Geef ReproPP uw mandaat om auteursrechten te innen in uw naam.
 2. Uitgevers kunnen, indien zij dit wensen, vennoot worden van ReproPP door zich in te schrijven voor één of meerdere aandelen van 200,00 € elk.
 3. Voor elke titel waarvoor u auteursrechten wil ontvangen, doet u aangifte bij ReproPP van de gehanteerde criteria en u stuurt ons eveneens een exemplaar van een drietal verschillende edities samen met het volledig ingevulde aangifte formulier en een copie van uw statuten uit het Belgisch Staatsblad. 
  Bovendien moet u ter garantie van de juistheid:
  1. Voor periodieke uitgaven die CIM gecontroleerd zijn: ook het CIM attest opsturen.
  2. Voor periodieke uitgaven die niet CIM gecontroleerd zijn: zelf de nodige documenten verzamelen om de verspreiding aan te tonen, zoals facturen, kredietnota's voor niet verkochte exemplaren, leveringsbonnen, … U hoeft deze niet mee op te sturen maar bijhouden voor een eventuele controle door onze expert. Een door het respectievelijke NIBR of NIAB moet de aangifte voor waar aanvaarden en ondertekenen.
 4. Onze expert boekhouder controleert elk jaar 20, door lottrekking aangeduide uitgevers, op de correctheid van hun aangiften. Bij eventuele verschillen tussen de aangifte en de bevindingen van de controle zal de Raad van Bestuur van ReproPP de nodige maatregelen nemen in overeenstemming met de statuten en het Reglement van inwendige orde. Aangiften met CIM verklaring zullen niet gecontroleerd worden door onze expert.
 5. Nadat de Raad van Bestuur heeft beslist, in overeenstemming met de statuten en het Reglement van inwendige orde, tot de uitbetaling van de verdeling, ontvangt u een gedeelte van de rechten waarop u aanspraak maakt. Het andere deel moet de beheersvennootschap bijhouden als wettelijke reserve voor latere aangiften met betrekking tot het referentiejaar.
 6. 10 jaar na het referentiejaar ontvangt u het andere deel van de rechten voor het jaar van aangifte uit de wettelijke reserve.

Dit alles gebeurt onder scherp toezicht van de "Controledienst Beheersvennootschappen Auteursrecht" van de Federale Overheidsdienst Economie. 
Uw mandaten, aanvragen om vennoot te worden, aangiften, vragen en opmerking zijn steeds welkom:

REPRO PP 
Research park 120
1731 ZELLIK
tel : 02 410 06 65 
fax : 02 410 27 74
info@repropp.be