B to B quality label

De UPP en de VUKPP besloten in 2009 om het al enkele jaren bestaande kwaliteitslabel voor de vakpers, de B to B bladen, te dynamiseren. Dat kadert in de verdere professionalisering van onze bladen. Hierbij past een vernieuwde vormgeving.

Het label is gekoppeld aan een engagement van elke uitgever voor de betrokken vakbladen met duidelijke  erkenningscriteria:

  • minimaal trimestrieel verschijnen
  • minstens één jaar bestaan
  • CIM-controle op oplage en verspreiding
  • een onafhankelijke redactie tegenover elke commerciële invloed
  • de redactionele inhoud met neutrale informatie maakt minstens 1/3e uit van het totaal aantal pagina’s
  • redactionele teksten en advertenties of commerciële teksten moeten strikt gescheiden zijn, zonder enig mogelijke verwarring met 100% redactionele teksten
  • de verschijningskalender strikt eerbiedigen
  • aangesloten zijn bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers of bij de VUKPP, of bij een andere representatieve federatie van B to B uitgaven die dit reglement onderschrijft

Het label wordt op basis van deze objectieve criteria toegekend door het beheerscomité Prof Press in de schoot van UPP. Dat comité zal ook de belangen van de vakpers binnen de UPP behartigen en het label op de lezers en reclamemarkt actief ondersteunen.

In geval van geschillen of betwistingen over het label of het gebruik ervan beslist een onafhankelijke geschillencommissie voorgezeten door de UPP voorzitter, bijgestaan door  een onafhankelijk jurist expert media of handelsrecht en door een lid van de UPP raad van bestuur of een lid van de Prof Press groep.